privacyDit privacyreglement beschrijft hoe PassendBegeleiden omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website en in haar organisatie.

Privacyreglement PassendBegeleiden.

1. Aanhef

Dit reglement geldt voor PassendBegeleiden, gevestigd te Marum


2. Definities

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de cliënten en diens eventuele wettelijke vertegenwoordigers.

Wettelijk vertegenwoordiger

Degene die gezag heeft over een kind. Het gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden en wat het doel is van de verwerking. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de verantwoordelijke dan wordt daarmee PassendBegeleiden bedoeld.

Verwerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker bemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AP

Autoriteit Persoonsgegevens


3. Reikwijdte en doelstelling


Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en diens eventuele wettelijke vertegenwoordigers.

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door PassendBegeleiden, worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:

De persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van zijn persoonsgegevens;

Vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;

De zorgvuldige verwerking van zijn persoonsgegevens te waarborgen;

De rechten van betrokkene te waarborgen.


4. Doelen van de verwerking persoonsgegevens


Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt PassendBegeleiden zich aan de relevante wetgeving onder de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:

- De organisatie of het geven van begeleiding aan cliënten,


5. Meldingsplicht AVG


PassendBegeleiden heeft meldingsplicht. De in artikel 4 genoemde gegevensverwerkingen vallen onder het meldingsplicht van AVG en moeten worden aangemeld.


6. Doelbinding


Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. Door PassendBegeleiden gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 opgesomd.


7. Soorten gegevens


De door PassendBegeleiden gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 opgesomd.


8. Grondslag verwerking


Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

a.Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b.Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokken en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomt;

c.Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan PassendBegeleiden onderworpen is;

d.Vitaal belang; Artikel 7, onder d, van de richtlijn spreekt van een verwerking die noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene. In overweging 31 wordt hierover opgemerkt dat 'een verwerking ook als geoorloofd moet worden beschouwd wanneer zij wordt uitgevoerd ter bescherming van een belang dat voor het leven van de betrokkene essentieel is'.

e.Publiekrechtelijke taak: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door PassendBegeleiden dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt;

f.Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


9. Bewaartermijnen


PassendBegeleiden bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.


10. Toegang


PassendBegeleiden verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen van de opgenomen persoonsgegevens aan:

De verwerker die onder rechtstreeks gezag van PassendBegeleiden staat;

De verwerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

Derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.


11. Beveiliging en geheimhouding


PassendBegeleiden neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

PassendBegeleiden zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van zaken van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt PassendBegeleiden rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijke voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.


12. Verstrekken gegevens aan derden


Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan PassendBegeleiden de persoonsgegevens verstrekken aan derden. Het verstekken van persoonsgegevens aan derden kan ook plaatsvinden na toestemming van de betrokkene. PassendBegeleiden moet betrokkene informeren waarvoor de toestemming is en wat hiervan de gevolgen zijn.

 


13. Rechten betrokkenen


De AVG geeft de betrokkene een aantal rechten. PassendBegeleiden erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten.

a. Inzage:

Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door PassendBegeleiden verwerkte ersoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Een verzoek om inzage dient schriftelijk ingediend te worden. PassendBegeleiden kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.


b. Verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming.

Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijnpersoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.


c. Verzet

Voor zover PassendBegeleiden persoonsgegevens gebruikt op grond van artikel 8 AVG onder e en f, dan kan de betrokkene zich verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van diens persoonlijke omstandigheden.


d. Termijn

PassendBegeleiden dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hieraan schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk gemotiveerd af te wijzen. PassendBegeleiden kan de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.

 

e. Uitvoeren verzoek

Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt PassendBegeleiden zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.


f. Intrekken toestemming

Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming ten allen tijde door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.

 

g. Recht op vergetelheid

Betrokkenen hebben het recht om PassendBegeleiden, te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunnen betrokkene eisen dat de PassendBegeleiden de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.


h. Recht op dataportabiliteit

Betrokkene hebben (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van PassendBegeleiden, hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere. Zij kunnen eisen dat PassendBegeleiden hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.

 


14. Transparantie


PassendBegeleiden informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien het type verwerking dat vraagt, informeert PassendBegeleiden iedere betrokkene apart over de details van die verwerking.

PassendBegeleiden informeert de betrokkene – op hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.


15. Klachten


Wanneer de betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van PassendBegeleiden niet in overeenstemming is met de AVG of zoals dat is uitgewerkt in dit reglement is, dan dient deze zich te wenden tot de directie van PassendBegeleiden.

Overeenkomstig de AVG kan de betrokkene zich eveneens wenden tot de rechter of het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


16. Onvoorziene situaties


Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de verantwoordelijke de benodigde maatregelen.


17. Slotbepaling


Dit reglement wordt aangehaald als ‘het privacyreglement’ van PassendBegeleiden en treedt in werking op mei 2018.

Het reglement zal zonodig  worden geactualiseerd / geëvalueerd. Indien wettelijke maatregelen voor die datum bekend gemaakt worden dan zal er al een tussentijdse wijziging plaats vinden.


18. Vragen over dit privacyreglement


Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen

Ons postadres:

Verl. wilpsterweg1

9363VV Marum

Tel: 0594 641763

Email: info@passendbegeleiden.nlBijlage 1:

Overzicht van categorieën gebruikte persoonsgegevens

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden:

a. Naam, voornamen, voorletter, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,

telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;

b. Het persoonsgebonden nummer (BSN);

c. Nationaliteit;

d. Gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijke vertegenwoordiger of verzorger van de cliënt;

e. Gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de cliënt voor zover die noodzakelijk zijn voor de begeleiding;

f. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt, voor zover die noodzakelijk zijn voor de te geven begeleiding;

g. Gegevens betreffende de aard en het verloop van de begeleiding, alsmede de behaalde resultaten;

h. Aanleiding voor de aanmelding bij PassendBegeleiden, relevante screenings- en onderzoeksgegevens en omschrijving van de problematiek die aan de orde is;

i. Activiteiten die door PassendBegeleiden, zijn ondernomen rondom de betreffende cliënt, alsmede de resultaten hiervan;

j. Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontracten en de namen van contactpersonen;

k. Relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de aangemelde problematiek van de betreffende cliënt;

l. Relevante gegevens over bijvoorbeeld vergoedingen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg.